Ochrona przeciwpożarowa
 
drukuj | A | A | A

Ochrona przeciwpożarowa

 Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu
Ochrony Przeciwpożarowej oraz Pierwszej Pomocy

Zgodnie z art. 2091 znowelizowanej Ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460 z 2008r.) pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia oraz przeszkolenia pracownika do wykonywania czynności w zakresie ochrony oraz ewakuacji zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej.Celem szkolenia „Ochrona Przeciwpożarowa i Pierwsza Pomoc” jest dodatkowe przygotowanie uczestników do organizacji i przeprowadzenia działań ewakuacyjnych na wypadek powstania pożaru i w sytuacjach zagrożenia życia na skutek powstałych urazów.

Ochrona Przeciwpożarowa
1. Przepisy prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
- obowiązki wynikające z Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej
(z późniejszymi zmianami);
- obowiązki wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy.
2. Warunki ewakuacji wynikające z przepisów techniczno-budowlanych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
3. Zasady postępowania w przypadku powstania zagrożenia:
- ogólne zasady prowadzenia akcji ratowniczej;
- organizacja i sposoby prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia z obiektów o różnej specyfice użytkowania;
- podstawowe środki zabezpieczenia ludzi i mienia;
- zasady poruszania się w strefie zadymienia pojedynczych osób oraz grupy osób.
4. Zasady postępowania pracowników na wypadek powstania zagrożenia – ćwiczenia.

Pierwsza Pomoc
Program kursu realizowany jest w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resucscytacji z 15 grudnia 2005 roku. Zajęcia prowadzi Ratownik Medyczny aktywnie działający na płaszczyźnie szkoleń z zakresu
Pierwszej Pomocy. Szkolenie prowadzone jest na wysokim poziomie przy wykorzystaniu: fantomów, prezentacji multimedialnych, skryptów oraz ćwiczeń praktycznych. Strategia nauczania oparta jest głównie
na ćwiczeniach praktycznych na symulowanych scenariuszach dotyczących stanów zagrożenia życia.
Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach 10-12 osobowych.
Program kursu obejmuje:
1. Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia.
2. Układanie w pozycji bezpiecznej.
3. Postępowanie w zadławieniu.
4. Postępowanie w omdleniu.
5. Postępowanie w sytuacjach urazowych.
6. Postępowanie w napadzie padaczki.
7. Oparzenia- podział.
8. Akty prawne regulujące udzielanie pierwszej pomocy.


Cena dwumodułowego szkolenia wynosi 180 złotych*                         więcej informacji pod nr (33) 857 73 21
za osobę i obejmuje komplet materiałów pomocniczych.                                                                 (33) 858 22 41
Uczestnicy szkolenia dostaną imienne certyfikaty
poświadczające udział w szkoleniu.

 

*Cena może ulec zmianie, uwarunkowana jest ilością zgłoszeń